Change in the activity of the antioxidant system in patients with influenza


Nagoyev B.S., Betsukova A.M.

Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkar State University, Nalchik
The parameters of the body’s antioxidant defense in influenza were analyzed. The authors determined the regular inhibition of ceruloplasmin activity with its maximum reduction at the peak of the clinical manifestations of influenza and a regular and significant increase in red blood cell catalase activity with its maximum at the disease height. When the clinical symptoms were alleviated, there was a gradual rise in the plasma activity of ceruloplasmin with a substantial decrease in that of red blood cell catalase. In early convalescence, the plasma activity of ceruloplasmin continued to increase and that of red blood cell catalase remained to be considerably enhanced. The parameters of the activity of red blood cell catalase became normal in early convalescence. The changes in the parameters of antioxidant defense in the dynamics of influenza depended on its stage, severity, the pattern of complications, and comorbidity.

Literature


1. Pokrovskiy V.I., Pak S.G. Infektsionnyye bolezni. M.: Meditsina, 2004.
2. Bogomolov B.P., Malkova G.N., Devyatkin A.V. Ostryye respiratornyye zabolevaniya i serdtse. M., 2003: 22–66.
3. Malyy V.P., Romantsov M.G., Sologub T.V. Gripp. SPb–Kharkov, 2007: 8–15.
4. Orazayev N.G., Gashtov A.A. Gripp: kliniko-diagnosticheskiye i patogeneticheskiye aspekty. Nalchik: Izdatelstvo KBNI RAN, 2004: 6–20.
5. Pokrovskiy V.I., Pak S. G. i dr. Infektsionnyye bolezni i epidemiologiya. M.: GEOTAR–Media, 2004.
6. Nagoyeva M.Kh. Nagoyev B.S. Angina: patogeneticheskiye aspekty immuniteta, svobodnoradikalnogo statusa i tsitokinovogo profilya. Nalchik, 2009: 76–80.


About the Autors


Prof. Nagoyev Beslan Safarbievich, MD; Department of Communicable Diseases, Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkar State University
Address: 173, Chernyshevsky St., Nalchik 360004
Telephone: (662) 42-03-42
E-mail: A-Nagoev@mail.ru


Similar Articles


Бионика Медиа